Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Wedstrijdreglement “Val Pottery wedstrijd”

 

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Val Pottery’ wedstrijd (de “Wedstrijd”) van Nestlé Belgilux NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”). De wedstrijdvoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé België consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://www.gardengourmet.be/nl/val-pottery-contest  (“Wedstrijdwebsite”).

 

 1. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de Wedstrijd zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De wedstrijdvoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het wedstrijdreglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.

 

Deelname

 1. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 2. Medewerkers van Nestlé, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Per Instagram account kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 4. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. De deelname aan deze Wedstrijd is voorbehouden aan personen die meerderjarig zijn (18 jaar of ouder).

 

Wedstrijd

 1. De Wedstrijd loopt van 08/06/2023 10h00 tot en met 06/07/2023 23h59.
 2. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd, moeten de deelnemers de mooiste foto van een gerecht dat ze hebben bereid met een Garden Gourmet product sturen via een privébericht naar @gardengourmet_be op Instagram.
 3. De Deelnemer die rechtsgeldig ingeschreven is/zijn en die de mooiste foto aanlevert, zal als winnaar worden aangeduid door een jury. Er wordt in totaal 1 winnaar aangeduid.
 4. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. De winnaar krijgt uiterlijk op 13/07/2023 bericht via een privébericht via Instagram.
 6. De winnaar zal verzocht worden hun volledige naam/adres/woonplaats gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van het versturen van de prijs.
 7. De prijs wordt uiterlijk 20/07/2023 per post verzonden naar het door de Deelnemers opgegeven adres. Uitsluitend de winnaar krijgt bericht over de uitslag.
 8. De Deelnemer kan zich slechts 1 maal ten persoonlijke titel registreren en dus 1 maal kans maken om een prijs te winnen.

Prijzen

 1. In deze Wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend:

  1 set keramisch servies handgemaakt door Val Pottery bestaande uit: 9 borden (6 identieke grote + 1 groot + 1 medium + 1 klein) en 2 kommen, met een waarde van 285 euro.
 2. De prijs wordt uitsluitend verstuurd naar een geldig adres in België.
 3. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.
 4. Ingeval van poging tot fraude of vals spelen, heeft Nestlé de mogelijkheid om de prijs, die krachtens deze Wedstrijd wordt toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook.
 5. De werkelijke hoogte van de door ons vooraf vastgestelde bedragen van de Prijzen in deze Wedstrijd zal afhangen van het daadwerkelijk benodigde bedrag om de winnende prijs te verwezenlijken. Er zal geen compensatie plaatsvinden naar de Deelnemer toe indien blijkt dat de uiteindelijke werkelijke waarde van de Prijs lager blijkt te liggen dan het door ons initieel aangegeven bedrag.
 6. Nestlé draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.
 7. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Wedstrijd worden opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op www.nestle.be.

 

 1. De door de Deelnemer in verband met de Wedstrijd aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de hieronder vermelde consumentenservice. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der Deelnemers kan worden opgenomen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Deelnemer verklaart en garandeert de auteur te zijn van de foto.
 2. Elke Deelnemer verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het recht op mededeling aan het publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals m.n. het auteursrecht.

 

Nestlé behoudt zich het recht voor om foto’s die ongepast worden geacht niet te publiceren of te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, worden volgende foto’s als ongepast beschouwd:

 

 1. Foto’s die inbreuk maken op enig persoonlijkheidsrecht en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 2. Foto’s die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en m.n. op het auteursrecht;
 3. Foto’s die reclame, verzoeken of referenties bevatten die geen verband houden met Nestlé of met deze Wedstrijd;
 4. Foto’s die citaten/uitspraken bevatten die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Garden Gourmet;
 5. Foto’s die op eender welke manier eerrovend, beledigend, bedreigend, haatdragend, expliciet seksueel of racistisch zijn.

Tevens kan Nestlé naar eigen goeddunken iedere andere foto weigeren die zij ongepast acht in het kader van de Wedstrijd.

 1. De Deelnemer ziet ten opzichte van Nestlé af van elk recht op royalty’s voor het gebruik van de foto’s voor ongeacht welke doeleinden, in het bijzonder voor promotionele boodschappen en evenementen, met inbegrip van maar zonder zich te beperken tot de reproductie, de verdeling en de publicatie van de foto’s, alsook hun ter beschikkingstelling van het publiek onder ongeacht welke vorm en via eender welk medium (papier of elektronisch, internet, tv, radio, bioscoop, …), met inbegrip van aangepaste versies van de foto’s.
 2. Het recht om de foto’s te gebruiken, wordt toegekend voor de duur van de wettelijke bescherming door het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Dit recht kan ook worden doorgegeven of afgestaan onder licentie aan derden en met name, en zonder zich hiertoe te beperken, aan dochterondernemingen van Nestlé, zonder enige beperking.
 3. Nestlé is niet beperkt in haar gebruik van de foto’s voorgesteld door de Deelnemers, maar ze garandeert dat de Deelnemers niet zullen worden voorgesteld in een slecht daglicht door het gebruik van hun opmerkingen door Nestlé. De Deelnemers zien af van het recht op het controleren of goedkeuren van het eindproduct, de videoclip, de reclameboodschap, het videoscript of de bijbehorende gedrukte producten.

 

Aansprakelijkheid

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Wedstrijdwebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Wedstrijd. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan Nestlé en niet aan Facebook, zodat Nestlé je kan contacteren binnen het kader van de Wedstrijd. Door deel te nemen aan de Wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

 

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Wedstrijdwebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.
 2. Deze Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de (deelname aan de) Wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.
 3. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
 • per telefoon op het nummer: +32(0)2 529 55 25
 • per brief op het adres: Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht ter attentie van Garden Gourmet
 • via het online contactformulier op de website: https://www.nestle.be/nl/info
 • via email: consum@be.nestle.com

 

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 06/06/2023

***

Règlement du concours « concours Val Pottery »

 

Généralités

 1. Les présentes conditions sont d'application au concours ‘Val Pottery’ (le “Concours”) de Nestlé Belgilux SA, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Rue de Birmingham 221, RPM Bruxelles - BE 0402.231.383 (ci-après “Nestlé”). Les conditions du concours peuvent être obtenues auprès du service consommateurs de Nestlé Belgique et également être consultées sur https://www.gardengourmet.be/nl/val-pottery-contest (“le Site du concours”).

 

 1. La société Nestlé se réserve le droit de mettre un terme au Concours ou d'en modifier les règles, conditions, dispositions ou informations à sa discrétion et sans notification préalable, sans pouvoir être tenue de quelque manière que ce soit à verser des dédommagements aux Participants. Toute modification ou adaptation des conditions du concours et tout arrêt ou modification du Concours seront communiqués par Nestlé sur le Site de l'action. Les conditions du Concours ne seront jamais modifiées au détriment des Participants pendant la durée du Concours.
 2. Nestlé se réserve le droit d'exclure de la participation les courriers qui lui sembleraient frauduleux ou illégitimes. De plus, Nestlé peut suspendre ou annuler une participation en cas de constatation d’un comportement suspect. Par ‘comportement suspect’ nous entendons (énumération non-limitative) : une tentative de détournement du présent règlement, une multiplication de comptes, un rythme de gains inhabituel, la mise en place d’un système de réponses automatisé, la connexion de plusieurs personnes et de postes informatiques différents à partir du même identifiant/profil enregistré, une tentative de forcer les serveurs, etc.

 

Participation

 1. La participation au Concours est gratuite et sans obligation d'achat.
 2. Les collaborateurs de Nestlé et les autres personnes directement impliquées dans l'organisation du Concours ainsi que les membres de leur famille vivant sous le même toit ne peuvent entrer en ligne de compte pour un prix.
 3. La participation est limitée à 1 fois par compte Instagram.
 4. En participant au Concours, les Participants déclarent être d'accord avec l'application des conditions du Concours telles que décrites dans le présent document.
 5. La participation à ce Concours est réservée aux personnes majeures (18 ans ou plus).

 

Concours

 1. Le Concours courra du 08/06/2023 10h00 au 06/07/2023 à 23h59 inclus.
 2. Pour pouvoir participer à ce Concours les Participants doivent envoyer la plus belle photo d’un plat qu’ils ont cuisiné avec un produit Garden Gourmet via message privé sur le compte Instagram @gardengourmet_be
 3.  Le Participant qui sera inscrit correctement et qui enverra la photo la plus belle sera désigné comme vainqueur par un jury. Au total 1 seul vainqueur sera désigné.
 4. Le mode de désignation du vainqueur sera expliqué sur simple demande d'un Participant.
 5. Le vainqueur sera averti au plus tard le 13/07/2023 par message privé sur Instagram.
 6. Le vainqueur est invité à communiquer son nom et adresse pour l'envoi du prix.
 7. Le prix sera envoyé par la poste à l'adresse indiquée par le Participant, au plus tard le 20/07/2023. Seul le vainqueur sera informé du résultat.
 8. Chaque Participant ne peut s'inscrire qu'une seule fois à titre personnel et ne pourra donc tenter sa chance de remporter un prix qu'une seule fois.

 

Prix

 1. Le présent Concours attribuera le prix suivant :

  1 set de vaisselle en céramique fait à la main par Val Pottery comportant : 9 assiettes (6 grandes identiques + 1 grande + 1 moyenne + 1 petite) et 2 bowls, avec une valeur de 285 euros.
 1. Le prix sera uniquement envoyé à une adresse valide en Belgique.
 2. Le prix ne pourra pas être échangé ni convertis en espèces ou en nature.
 3. En cas de tentative de fraude ou de tricherie, Nestlé a la possibilité de remettre en jeu le prix qui aurait été attribué en vertu de ce Concours. Le gagnant ne pourra alors plus revendiquer quelconque droit à un gain de quelque sorte et de quelque nature que ce soit.
 4. La hauteur du montant fixé préalablement par Nestlé pour le prix attribué dans ce Concours dépendra du montant réel qui est nécessaire afin de réaliser le prix à gagner. Aucune compensation ne sera accordée envers le Participant s’il s’avère que la valeur réelle finale du prix est inférieure au montant initialement communiqué.
 5. Nestlé se chargera de payer l’éventuelle taxe sur les jeux due sur la valeur du prix à attribuer.
 6. Aucune correspondance ne sera échangée sur les résultats.

 

Protection de la vie privée

 1. Les Participants ont l'obligation de fournir des informations correctes, précises et complètes. Nestlé pourra demander aux Participants de fournir la preuve de leur identité, l'éventuel accord d'un tiers (par ex. parents) et une preuve valable d'inscription à l'adresse indiquée par leurs soins. Les Participants qui communiqueront des données incorrectes ne seront pas pris en compte pour l'attribution du prix.
 2. Les Participants acceptent de que leurs données (personnelles) nécessaires pour la participation à ce Concours soient enregistrées et traitées par Nestlé dans le respect de la déclaration de respect de la vie privée de Nestlé, telle qu'indiquée sur www.nestle.be.

 

 1. Les données personnelles fournies par le Participant à Nestlé dans le cadre du Concours seront enregistrées dans un fichier de données qui sera traité conformément aux dispositions des lois en vigueur relatives à la protection de la vie privée et aux traitements de données à caractère personnel. Ce fichier ne sera utilisé par Nestlé que dans le cadre du présent Concours. Les Participants auront le droit de consulter, corriger ou supprimer ces données. Ce droit peut être exercé en prenant contact avec le service consommateurs mentionné ci-dessous. Le Participant qui demandera la suppression de ses données pendant la durée du Concours acceptera que sa participation soit automatiquement annulée dans la mesure où l'enregistrement dans la liste des Participants suppose impérativement une inscription.

 

Droits de propriété intellectuelle

 1. Le Participant déclare et garantit être l'auteur de la photo.
 2. Chaque Participant s'engage à ne pas publier de contenu qui enfreindrait le droit de communication au public, le droit de protection de la vie privée, tout droit de la personnalité ou tout droit de propriété intellectuelle, comme des droits d'auteur.

 

Nestlé se réserve le droit de ne pas publier ou de supprimer des photos jugées inappropriées. Sans que cette énumération ne soit exhaustive, les photos suivantes seront considérées comme inappropriées :

 

 1. Photos portant atteinte à tout droit de la personnalité et au droit à la protection de la vie privée ;
 2. Photos portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers et notamment aux droits d'auteur ;
 3. Photos contenant de la publicité, des sollicitations ou des références sans lien avec Nestlé ;
 4. Photos contenant des citations/propos appartenant à un tiers ou liés à une marque concurrente à Garden Gourmet ;
 5. Photos déshonorantes, offensantes, menaçantes, haineuses, explicitement sexuelles ou racistes.

Nestlé pourra également refuser tout photos jugée inappropriée dans le cadre du Concours.

 1. Le Participant renonce vis-à-vis de Nestlé à tout droit de royalties pour l'utilisation des photos à quelque fin que ce soit, en particulier pour des messages et événements promotionnels, y compris mais sans que cela soit exhaustif la reproduction, la distribution et la publication de photos ainsi que leur mise à disposition au public sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit (papier ou électronique, internet, tv, radio, cinéma, …), y compris des versions adaptées des photos.
 2. Le droit d'utiliser les photos sera accordé pour la durée de la protection légale par les droits d'auteur, sans restriction territoriale. Ce droit pourra aussi être transmis ou cédé sous licence à des tiers et notamment, sans que cela soit exhaustif, à des filiales de Nestlé, sans la moindre restriction.
 3. Nestlé ne sera pas limitée dans son utilisation des photos proposées par les Participants, mais garantit que les Participants ne seront pas représentés sous un mauvais jour. Les Participants renoncent au droit de contrôler ou approuver le produit final, le clip vidéo, le message publicitaire, le script de la vidéo ou les produits imprimés correspondants.

 

Responsabilité

 1. Nestlé et les sociétés qui y sont liées ne pourront pas être tenues responsables des dommages découlant de l'accès aux, de l'utilisation des et de la confiance aux informations reprises sur le Site du concours ou tout site s'y rapportant, à moins que ces dommages ne soient dus à une faute grave ou intentionnelle de Nestlé.
 2. Nestlé ne pourra pas être tenue responsable, que ce soit au regard de la loi ou d'une convention, des éventuels dommages indirects du Concours. Nestlé décline toute responsabilité en matière d'accidents, de retard de livraison, de dommages ou de frais supplémentaires de quelque nature que ce soit, découlant du Concours, d'une promotion ou de l'octroi ou de la réception du prix. Nestlé ne pourra pas être tenue responsable des dommages découlant d'erreurs sur les documents imprimés. Les documents seront donc sous réserve de modifications et fautes de frappe et d'impression. Nestlé ne pourra pas davantage être tenue responsable d'un quelconque manquement technique et/ou retard dans la réception des envois.
 3. Ce Concours n'est en aucune manière sponsorisé, soutenu ou géré par ou en lien avec Facebook. En Participant, vous reconnaissez communiquer des informations à Nestlé et non à Facebook, pour que Nestlé puisse vous contacter dans le cadre du Concours. En participant au Concours, vous renoncez également de manière irrévocable à toute démarche judiciaire à l'encontre de Facebook.

 

Dispositions finales

 1. Tous les droits de copyright et autres droits de propriété intellectuelle dans tout texte, illustration et autre document sur le Site du concours sont la propriété de Société des Produits Nestlé S.A. Rien du contenu de cette Action et/ou publication ne peut être reproduit ou publié sans l'autorisation explicite de Nestlé.
 2. Le droit applicable au présent Concours est le droit belge. Les éventuels litiges découlant des conditions du Concours ou de la participation au Concours seront soumis exclusivement au juge compétent à Bruxelles.
 3. Pour tout complément d'information, une éventuelle réclamation concernant le Concours ou des questions sur le traitement des données personnelles, veuillez prendre contact avec le service consommateurs de Nestlé :
 • par téléphone au : +32(0)2 529 55 25
 • par courrier à : Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht à l’attention de Garden Gourmet
 • à l'aide du formulaire de contact sur le site internet : https://www.nestle.be/fr/info
 • par e-mail : consum@be.nestle.com

 

Le service consommateurs traitera directement vos questions et réclamations ou les transmettra, si nécessaire, au département Nestlé compétent. Selon la nature de votre question/plainte et la manière dont vous aurez pris contact avec le service consommateurs, une réponse vous sera donnée par téléphone ou par écrit (ou par e-mail). Vous recevrez une réaction au plus tard dans les 4 semaines.

 

Rédigé le 06/06/2023

 

Mexican Tacos with Vegan Nuggets
CREËER EEN ACCOUNT EN SLA AL JOUW FAVORIETE RECEPTEN OP!

En ontvang in jouw inbox smaakvolle tips, exclusieve nieuwtjes en leuke kortingen.

aeead5804e79ff6fb98b2039619c5230_200828_MEDIAMONKS_GG_Spicytarian.jpg
WORD ONDERDEEL VAN ONZE PLANTAARDIGE COMMUNITY EN PROFITEER VAN VELE VOORDELEN

Ontvang overheerlijke plantaardige recepten, kortingen en smaakvolle tips in jouw inbox.